top of page
  • obreen

Veien til en bedre verden er mer vekst, men i nye bransjer og med nye perspektiver

Paradoksalt nok er det de samme mekanismer som har skapt mye av verdens og jordas utfordringer som også må løse dem: Ambisjoner. Drømmer. Vekst. Utvikling. Ønsker om berømmelse og rikdom. Nøkkelen til å løse verdens utfordringer ligger i det som har bidratt til å løfte verden hit vi er.

Øivind Breen skriver om bærekraft
Vi har ikke noe annet valg enn å jobbe mot en bærekraftig utvikling av verden. Det er vår tids ansvar å igangsette endringer som gir resultater. Jeg skriver om hvordan sterkere strategiske fundamenter må ha bærekraft som del av sin kjerne

Jeg har jobbet strategisk med organisasjoner innen industri, tech, tjeneste, finans, eiendom, energi og samfunnsnytte. Fantastiske virksomheter der mitt bidrag har vært å fasilitere fram deres tanker og ambisjoner for å sette ord på et narrativ som beskriver deres perspektiv, rolle, ambisjoner, verdier, kultur og posisjon.


For det må begynne med den grunnleggende idé når de beste hodene skal settes til å tenke de viktigste tankene. Det handler om organisasjonens kraft, lønnsomhet, vekst og relevans - og det handler om jordas fremtid og deres strategiske retning for å spille en rolle i det bildet. Fordi bærekraft må stå sentralt i kjernen av organisasjonens hensikt og utvikling.


Kommersielle aktører med reelle ambisjoner skaper resultater.


Det første steget starter med å ville endre og samtidig forstå sin rolle i verden

Dere må utvikle deres misjon og deres strategiske narrativ. Det innebærer at dere løfter deres perspektiv på den verden dere er en del av og hvor dere vil bidra til at den går. Samfunnsansvar må etablere som en del av deres "reason for being". Den sosiale og kommersielle logikk må strammes til. Bærekraft er ikke et nyttårsforsett. Det er eksistensielt - det må inspirere til innovasjon, organisasjonskultur, ny business, knoppskyting, de beste hodene må tenke de viktigste tankene - for det handler om jordas fremtid og det handler om deres fremtidige kraft, lønnsomhet, vekst og relevans.


Øivind Breen skriver om bærekraft

FNs 17 bærekraftmål er en kilde til inspirasjon, innovasjon og kommersiell utvikling

FNs 17 bærekraftmål er ikke klisjeer eller lek med ord. De viser en verden som trenger endring. De viser fundamentet for fremtidens næringsliv. De viser områdene der fremtidens behov for løsninger ligger.


Bevisene for at det er på tide å endre står i kø. Likevel møter jeg organisasjoner og ledere som sier de ikke vil bruke ordet "bærekraft" fordi de ser det som oppbrukt og slitent. De mener det har mistet effekt. Nei! Bærekraft er ikke engang en realitet. Det skriver jeg om i artikkelen "Hvordan gjøre strategiske endringer som endrer verden?" Verden trenger smartere bedrifter og organisasjoner. Det handler om å komme seg på riktig side av historien.


Endring starter med å gjøre, gjøre, gjøre.

Men det dere gjør styres av hva dere tenker, hvordan dere oppfatter verden og hvorfor dere mener dere eksisterer. Hvilken kultur dyrker dere? Ordene blir viktige og ledende dersom de oppsummeres i et strategisk narrativ og fører til strategiske inititativ. Alle kommersielle virksomheter trenger kommersiell suksess, hvis ikke ender man som det vi kaller god samaritaner - gjør godt, men kan ikke leve av det.


Norsk Gjenvinning. En av Norges viktigste veivisere for store løsninger innen klima og miljø

Dette er kunden jeg har jobbet lengst med. Et konsern basert på bærekraft og innovasjon som har gått veien fra å industrialisere gjenvinning ("Det finnes ikke søppel mer") til å bli et bredt sammensatt konsern med flere virksomheter i en sirkulærøkonomisk verden.


Allerede sikter gruppen mot å være en drivkraft for regenerative løsninger!


Vekst og utvikling, innovasjon og finansiell satsing - Norsk Gjenvinning er et industrikonsern som ser sin sosiale og kommersielle logikk i å være motor bak de viktigste løsninger, der det betyr mest. Se for eksempel hvordan Zirq Solutions, en del av konsernet, bidrar til å omgjøre medisinsk avfall til designmøbler!


Hva med grønn politikk?

Jeg overser ikke nødvendigheten av politiske ideer og vilje, internasjonale avtaler og forpliktelser, fordeling og politikk for fred og frihet, men ikke noe av dette vil ha spillerom uten fortsatt økonomisk utvikling og vekst.


Det enkle jeg i denne sammenheng vil oppfordre politikere til, er at dere sørger for å være en motor og ikke en brems i utviklingen. Det beste er om dere sikrer gode rammevilkår og økonomiske muligheter for de som kan bidra til løsninger, samtidig som dere gjerne skaper dårligere vilkår for de som gjør det motsatte. Dessuten er det viktig å tenke stort, det er viktig å løse de store utfordringene - sørg for at politikken styres mot FNs definerte og ambisiøse bærekraftsmål.Jeg er stolt av å jobbe med Cloudberry Clean Energy som har misjon om å gi overgangen til fornybar energi mer kraft. Bokstavelig talt. En ny kontakt for Breen as og en spennende aktør innen et område som aldri har vært mer aktuelt; energi. Gi Cloudberry Clean Energy og andre med drivkraft til å løse utfordringene de beste forutsetninger for å utvikle løsningene.

Mer energi er helt nødvendig for utvikling, samtidig som bruk av energi er en av våre største trusler mot miljø og klima.

Jeg skal ikke diskutere tempo for utfasing av fossil energi, men uten å sette fart i etablering av og aksept for konsekvensene av alternativene vil vi ikke lykkes.


Vi kan ikke stenge kraner og slutte å bruke kjent energi før alternativene er like bra. Ikke før alternativene er skalerbare og effektive nok, ikke før de kan konkurrere i pris, volum og stabilitet er det realisme i å stenge andre kraner. Med mindre man beslutter at verdens utvikling skal bremses opp, reverseres og gi opp å løse FNs bærekraftmål innen rimelig tid? Det er i tilfellet dramatiske, politiske avgjørelser.


Så kan man argumentere med at vi ikke har noe valg, vi må stanse for ellers vil vi ikke ha noen jord å eksistere på. Jeg har sans for retorikken og er like engstelig på vegne av mine barnebarn som mange andre. Men realitetene er at vi må sikre bærekraft i ordets holistiske forstand før vi får til noe som nytter, før vi klarer å løse utfordringer som truer jorda.


Ifront Karriere. Levendegjør FNs bærekraftmål nr. 8

Øivind Breen skriver om bærekraft. Logo Ifront Karriere

Breen as har jobbet med Ifront Karriere et par år. Det hele startet med en StrategiSprint på Hurdalsjøen.

Ifront Karriere tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål nr. 8 som er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Altså et definert mål som er knyttet til et av de 17 bærekraftsmål FN har etablert.

Ifront Karriere sier at de "har et ansvar for å være gode på vegne av hver enkelt deltaker og arbeidsgiver, men også for fellesskapet.

Det er ganske enkelt fordi vi er en del av et privat/offentlig samarbeid som skal sikre bedre løsninger for alle." Dette gir retning for å bygge en kultur og kompetanse for å hjelpe, vel vitende om at det er deres evne til å gjøre det som sikrer deres kommersielle suksess.Hva om FLYR hadde brukt sine ressurser på noe annet?

Nei, jeg tror ikke det er så enkelt, men har skrevet en artikkel om flyselskapet FLYR som jeg personlig mener var en introduksjon verden ikke trengte.

Selvsagt trist for alle berørte at det endte med konkurs, derimot er verden full av ulønnsomme flyselskaper og de ressurser som ble brukt her kunne med fordel blitt brukt på andre og nyttige løsninger. Artikkelen leser du her.


La oss begynne sammen.

La Breen as fasilitere fram det beste i dere og bidra til en tydelighet i deres strategiske narrativ - slik at dere er forberedt på å være en del av løsningen og ikke en del av problemet.


Ta kontakt: oivind@breen.as


42 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page